ZARZĄDZENIE Nr 276/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 września 2017 r.

 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr, poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 5 ust. 2 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasada nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na nabycie na własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki udziału wynoszącego 4/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonego w obrębie Doboszowice nr 67 – Gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działki nr 650 o pow. 0,0275 ha, poz. rej. G.156, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/000037031/5.

 §2

 Nieruchomość, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nabywana jest na własność z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy za kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§3

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

§4

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

                                                                                              Uzasadnienie

                                                                                              do Zarządzenia Nr 276/2017

                                                                                              Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.

                                                                                              z dnia 20 września 2017r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki nabywa na własność udział wynoszący 4/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położony w obrębie Doboszowice nr 67 w granicach działki nr 650 o pow. 0,0275 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 20.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 09.10.2017


Poprzednie wersje: