ZARZĄDZENIE Nr 279/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 26 września 2017 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

– ze zwiększeniem w dz. 750 kwoty dotacji na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez Gminę.

– z przyznaniem w dz. 801 dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Pozostałe zmiany dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 68 100 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi Starczów nr dz. 369 kilometraż 0,000 – 0,100 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.], modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mrokocin 33 oraz urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

 

Plan po zmianach

dochody          –   30 590 443,27

wydatki          –   40 085 722,27

 

Załączniki:

2017 09 26 zarządzenie 279 zmiana budżetu załącznik 1
2017 09 26 zarządzenie 279 zmiana budżetu załącznik 2

Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 26.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.10.2017


Poprzednie wersje: