ZARZĄDZENIE NR 281/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 26 września 2017 roku

 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§1

 W związku z rozstrzygnięciem naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim powołuje się Panią Magdalenę Nowak na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 r. z mocą obowiązywania od dnia 27 września 2017 r.


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 26.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.10.2017


Poprzednie wersje: