Zarządzenie nr 282/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 września 2017 roku

 

 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych oraz monitorowania planu finansowego Urzędu Gminy

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz art. 11 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) – ustalam co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 3/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych oraz monitorowania planu finansowego Urzędu Gminy uchyla się § 1 i 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 września 2017 r.

 

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, każda jednostka winna posiadać dokumentację opisującą przyjętą przez nią politykę rachunkowości. Obowiązujące przepisy prawa wyznaczają jednocześnie standardy prawne kształtujące dokumentację obowiązującą w danej jednostce. W związku z tym, iż z dniem 2 września 2017 r., na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, uchylono obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa, wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest zasadne.


Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 27.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.10.2017


Poprzednie wersje: