ZARZĄDZENIE NR 30/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I.

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz § 18 pkt. 1 statutu sołectwa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/268/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Ząbkowicki I

§1

  • Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I zarządzam przeprowadzenie zebrania wiejskiego

w dniu 9  marca 2018 roku o godzinie 17.00.

  • Miejsce zebrania wiejskiego – świetlica wiejska – ul. Skorolecka, Kamieniec Ząbkowicki I.

§2

Treść ogłoszenia o zebraniu wiejskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

W przypadku braku wymaganej frekwencji do przeprowadzenia zebrania w określonym terminie ustala się, że drugie zebranie sprawozdawczo wyborcze bez względu na frekwencje odbędzie się tego samego dnia po upływie 30 minut od godziny pierwszego zebrania.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 16.02.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.02.2018


Poprzednie wersje: