ZARZĄDZENIE NR 306/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 20.12.2018 r.

w sprawie sprostowania zarządzenia Nr 247/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 ust 3 Zarządzenia Nr 321/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem ruchomym, stanowiącym własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się treść załącznika nr 1 w następujący sposób:wartość „105 458,60 zł”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 Sprostowanie wynika z dokonania odliczenia naliczonego przy zakupie podatku od towarów i usług.


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 20.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 04.01.2019