ZARZĄDZENIE Nr  308/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

 w sprawie:   zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 10.12.2018 r. do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 116/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia  29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie § 17 ust. 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca  2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli    (Dz. U. z 2017 r.  poz. 649 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam Aneks nr 2 z dnia 10.12.2018 r. do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 116/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 20.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 16.01.2019