ZARZĄDZENIE Nr 31/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 18/3, stanowiący własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Pan Kazimierz Okrzyński zam. Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 18/3 jest najemcą udziału wynoszącego 178/1000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kolejowej 18/3 i wystąpił z wnioskiem o kupno w/w nieruchomości.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 19.02.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.02.2018


Poprzednie wersje: