ZARZĄDZENIE NR 313/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie przekazania środka trwałego

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 pkt 3 Zarządzenia Nr 321/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem ruchomym, stanowiącym własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zarządzam co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia będącego własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

§2

Przekazanie środka trwałego, określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu przekazania  środka trwałego PT oraz protokołu zdawczo – odbiorczego.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 313/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                   z dnia 31.12.2018 r.

 

l.p. położenie krótki opis wartość
1. Urząd Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim

Samochód ciężarowy  VOLVO 154 980,00 zł.

Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 31.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 24.01.2019