ZARZĄDZENIE Nr 314/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 31 grudnia 2018 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z urealnieniem planu wydatków budżetu Gminy, w tym zwiększenia planu wydatków majątkowych w dz. 900 na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach” i dz. 921 na zadaniu „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień kaplicy pałacowej i reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu”.

Plan po zmianach

dochody          –   38 406 111,54

wydatki          –  52 388 315,54

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 314

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 31.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 24.01.2019