ZARZĄDZENIE Nr 315/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.), w związku z zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, ustalam co następuje:

§1

Powołuję Komisję likwidacyjną w następującym składzie:

  1. Marta Hercuń                     – Przewodniczący
  2. Katarzyna Spisak             – Sekretarz komisji
  3. Łukasz Dudzic – Członek
  4. Piotr Aftarczuk – Członek
  5. Benedykt Wołoszczuk – Członek

§2

Zadania komisji likwidacyjnej określono szczegółowo w paragrafie 16 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

§3

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

§4

Traci moc zarządzenie Nr 332/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, każda jednostka winna posiadać dokumentację opisującą przyjętą przez nią politykę rachunkowości. Obowiązujące przepisy prawa wyznaczają jednocześnie standardy prawne kształtujące dokumentację obowiązującą w danej jednostce. Niniejsze zarządzenie dotyczy jednego z elementów polityki rachunkowości, tj. powołania Komisji Likwidacyjnej.


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 31.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 31.01.2019