ZARZĄDZENIE NR 32/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego
z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 18/3 stanowiący własność gminy, wymieniony w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018

                                                                                              Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                              z dnia 19 lutego 2018 r.

                                                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                              nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 539/3 o pow. 0,0718 ha, poz. rej. G. 556, obręb Kamieniec Ząbkowicki I,
AM – 9, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
Nr KW – SW1Z/00051959/0.
Powierzchnia nieruchomości 0,0718 ha
Opis nieruchomości Lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 18/3.
Lokal o pow. użytkowej 67,77 m² oraz pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. 11,30 m². Łączna pow. lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 79,07 m². Udział
w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku
i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 178/1000 części.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „MN1.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Budynek leżący na w/w nieruchomości znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 56.789,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych)
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Termin wnoszenia opłat Zgodnie z protokołem rokowań
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu termin

ten upływa z dniem 02 kwietnia 2018 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 19.02.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.02.2018


Poprzednie wersje: