ZARZĄDZENIE NR 33/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 lutego 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały XLV/272/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik nr 1.
  2. Formularze, wzory: oferty, umowy, sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia o konkursie:

–  załącznik nr 2 wzór oferty,

–  załącznik nr 3 wzór umowy,

–  załącznik nr 4 wzór sprawozdania.

 §3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju

 §4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

załącznik nr 2 - oferta
załącznik nr 3 WZÓR umowy
załącznik nr 4 - sprawozdanie

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 20.02.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.02.2018


Poprzednie wersje: