ZARZĄDZENIE NR 33/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 05.03.2019 r.

 

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 ust 3 Zarządzenia Nr 321/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem ruchomym, stanowiącym własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zarządzam co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie pozostałego środka trwałego Urzędu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia będącego własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na rzecz Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Przekazanie pozostałego środka trwałego, określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu przekazania pozostałego środka trwałego PT oraz protokołu zdawczo – odbiorczego.

 §3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Załącznik nr 1

                     do Zarządzenia Nr 33/2019

               Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                           z dnia 05.03.2019 r..

 

 

Lp. Położenie Krótki opis Wartość
 1. Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Komputer ADAX Delta W7PC2120/4GB W7Pro 2 189,40 zł

 

2. Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Monitor LCD 21’5Benq GL225OM 510,45 zł

 

3. Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Drukarka laserowa HP LJ P1536 1 110,00 zł

 


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 05.03.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.03.2019


Poprzednie wersje: