Zarządzenie nr 337/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie  powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki.

W celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki zarządzam co następuje:

§1.

Powołuje się komisję ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki w następującym składzie:

  1. Marcin Czerniec – Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  2. Piotr Aftarczuk – z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;
  3. Marta Hercuń – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  4. Piotr Placek – Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność conajmniej 3 jej członków.

§2.

Do zadań Komisji należeć będzie:

– zorganizowanie w dniu 28.10.2019 r. w budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4, konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki;

– przygotowanie materiałów informacyjnych na temat uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki;

– przeprowadzenie jawnego głosowania wśród osób obecnych podczas konsultacji nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Rady Ministrów, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta;

– sporządzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa  i Gospodarki Przestrzennej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Piotr Aftarczuk
Data wytworzenia: 24.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 31.10.2019