ZARZĄDZENIE NR 34/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 06 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

 Ogłaszam II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2019

                                                                                                                             Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                                             z dnia 06 marca 2019 r.

                                                                                                                             w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego

                                                                                                                             nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2204   z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 12 września 2018 r. do dnia 03 października 2018 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2 o pow. 0,0414 ha, poz. rej. G. 128, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy   w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066715/6.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 1.330,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 kwietnia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
  3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  4. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
  5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał    w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19
nr telefonu 729057859. 729057846.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 06.03.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.03.2019


Poprzednie wersje: