ZARZĄDZENIE Nr 366/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 1 grudnia 2017 r.

 

w sprawie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości użytkowanych rolniczo  stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art.35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 19 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu  § 6 i § 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia nr 206/2017 Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane rolniczo na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządzam, co następuje:

§1

 Ustala się zasady ponoszenia opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości użytkowanych rolniczo stanowiących własność  gminy Kamieniec Ząbkowicki

§2

 będzie obliczona jako równowartość dwukrotnej stawki wywoławczej  czynszu dzierżawnego wyrażonej w kwintalach,  która byłaby należna dla tej nieruchomości gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy zawartej  po przeprowadzeniu przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki  przetargu .

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

                                          §4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 01.12.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.12.2017


Poprzednie wersje: