ZARZĄDZENIE  NR 368/2017

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 07 grudnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki podstawowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) z a r z ą d z a m  co następuje :

§1

W Zarządzeniu Nr 37/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki podstawowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

 

  • po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3 Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla nieruchomości przekazanych nieodpłatnie na rzecz Gminy w wysokości 0,10 zł”,

2)   po § 3 kolejne § otrzymują odpowiednio numery 4 i 5.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 07.12.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.12.2017


Poprzednie wersje: