ZARZĄDZENIE Nr 369/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 07 grudnia 2017 roku

 

uchylające  zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.446  z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu §  20 ust. 2. Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148,poz.2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                         § 1

 Uchyla się w całości Zarządzenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr 327/2017  z dnia 25 października 2017 roku.

§2

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 07.12.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.12.2017


Poprzednie wersje: