ZARZĄDZENIE NR 370/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 07 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej udział wynoszący 15/24 części  w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym położony w obrębie Doboszowice Nr 67 w granicach działki nr 650 o pow. 0,0275 ha.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 26, a informację  o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 370/2017

                                                                                  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                  z dnia 07 grudnia 2017 r.

                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu                                                                                                                                                                    nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Doboszowice przeznaczona została do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 650 o pow. 0,0275 ha, poz. rej. G. 156, AM – 3, Nr KW – SW1Z/00037031/5, położona w obrębie Doboszowice.
Powierzchnia nieruchomości Dzierżawie podlegać będzie udział wynoszący 15/24 części w nieruchomości zabudowanej  budynkiem  mieszkalno – użytkowym o pow. użytkowej 147,29 m2.
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowymm.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej –mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z podpisana umową.
Cena nieruchomości Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny w wysokości 0,20 za 1m² miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Koszty mediów ponosi dzierżawca
Terminy wnoszenia opłat Płatny do 10-go każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę Dzierżawa na okres do 3 lat
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1
i pkt 2
Nie dotyczy

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu  Ząbkowickim 

od dnia 07 grudnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 07.12.2017
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 19.12.2017