ZARZĄDZENIE Nr 373/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXXI/199/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z urealnieniem planu wydatków budżetu Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Plan po zmianach

dochody          –   31 542 613,43

wydatki          –           41 037 892,43

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 373

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 27.12.2017
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 27.12.2017