ZARZĄDZENIE nr 375/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z  dnia 29.12.2017 r.

 

w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych  lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1.

 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym wypłaca się na podstawie złożonego wniosku. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu składa dana jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej zbiorczo.
 1. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu składany przez OSP zbiorczo stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 1. Potwierdzenie udziału członków OSP w działaniu ratowniczym stanowi wydruk z systemu e-Remiza, a w przypadku udziału w szkoleniu kserokopia zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
 1. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§2.

Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do pracownika urzędu gminy właściwej komórki organizacyjnej obsługującej Ochotniczą Straż Pożarną w gminie.

§3.

 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do pracownika, o którym mowa w § 2 w terminie do 14 dnia następnego miesiąca, w którym miał miejsce udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 1. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 ust. 1 wypłacany będzie w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 na konto bankowe poszczególnych członków OSP podanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4.

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy:

 1. ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat,
 2. posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,
 3. są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej imiennie lub zbiorowo,
 4. odbyli szkolenie pożarnicze o którym mowa w art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

§5.

 1. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
 1. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy z przyczyn uczestniczenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienia do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą.

§6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ....
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
zarządzenie 375 - ekwiwalenty OSP

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 29.12.2017
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 18.01.2018