ZARZĄDZENIE NR 38/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 07 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./ i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 197/8 o pow. 0,0410 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019

                                                                                  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                   z dnia 07 marca 2019 r.

                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Ożary przeznaczona została do sprzedaży  w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 197/8 o pow. 0,0410 ha,
poz. rej. G. 263, obręb Ożary nr 37, AM – 2, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Nr KW – SW1Z/00057260/5.
Powierzchnia nieruchomości 410 m²
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m². (parter: o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²). Nieruchomość zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przejścia i przechodu na potrzeby nieruchomości stanowiącej działkę nr 610 i zostanie ustanowione prawo do korzystania ze studni znajdującej się na działce nr 197/9 oraz budowlami związanymi z gromadzeniem nieczystości ciekłych.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2
o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się
w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 202.984,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery+ złotych)
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Termin wnoszenia opłat Nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu termin

ten upływa z dniem 18 kwietnia 2019 r.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 07 marca 2019 r. do dnia 28 marca 2019 r.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 07.03.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 22.03.2019


Poprzednie wersje: