ZARZĄDZENIE  NR 384/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 15 listopada 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 329/2019 z dnia 18.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 16.10.2019 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 113/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia  17 maja 2019 roku, obowiązującego na rok szkolny 2019/2020.

            Na podstawie  § 17 ust. 12  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego   2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli    (Dz. U. z 2019 r.  poz. 502 ) zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 329/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 18 października   2019 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 16.10.2019 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 113/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia  17 maja 2019 roku, obowiązującego na rok szkolny 2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:

 

§1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1 Zatwierdzam Aneks nr 2 z dnia 16.10.2019 r. do Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 113/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 maja 2019 roku, obowiązującego na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia”,

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 15.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.11.2019