ZARZĄDZENIE  NR  388/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 21 listopada 2019 r.

 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia zamówienia pn. „Świadczenie usług     w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

W celu przeprowadzenia zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się komisję ds. przeprowadzenia zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych    z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” w następującym składzie:

 • Przewodniczący komisji: Jacek Rozumek
 • Sekretarz komisji: Karolina Czerniec
 • Członek komisji: Piotr Placek
 • Członek komisji: Piotr Aftarczuk
 • Członek komisji: Grzegorz Wichrowicz

§2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny wykonawcy zaproszonego do negocjacji pod kątem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 • nadzorowanie przebiegu postępowania.

 §3

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny dokumentów wykonawcy zaproszonego do negocjacji pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 • sporządzenie protokołu postępowania,
 • przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

§4

Do zadań członków komisji, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 5, należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny sytuacji wykonawcy zaproszonego do negocjacji pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 • współudział w przygotowaniu projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

§5

Szczegółowe zadania komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Karolina Czerniec
Data wytworzenia: 21.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 06.12.2019