ZARZĄDZENIE NR 389/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 26 listopada 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia lokali w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się w zasób mieszkaniowy Gminy Kamieniec Ząbkowicki jako lokal komunalny lokal mieszkalny zlokalizowany wg wykazu poniżej, tj.:

  1. Kamieniec Ząbkowicki II, ul. Szkolna 7/9.

§2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

§3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 26.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 06.12.2019