ZARZĄDZENIE Nr 397/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2016 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XVIII/118/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z urealnieniem planu wydatków budżetu Gminy w obszarze  administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

Plan po zmianach

 

dochody          –   32 401 420,94

wydatki          –   35 649 584,94

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 397

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 30.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 26.01.2017