ZARZĄDZENIE nr 399/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2016 roku

 w sprawie zmiany planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Na podstawie zarządzenia Nr 376/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zarządzenia Nr 380/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,  zarządzenia Nr 390/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, uchwały Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,  zarządzenia Nr 397/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 zmienia się plan wykonywania budżetu gminy na rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Uaktualnia się plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2016 w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 376/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zarządzeniem Nr 380/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,  zarządzeniem Nr 390/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, uchwałą Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz  zarządzeniem Nr 397/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Załączniki:

2016 12 30 zarządzenie 399 załącznik nr 1 zmiana planu
2016 12 30 zarządzenie 399 załącznik nr 2 zmiana planu

Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 30.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 26.01.2017