ZARZĄDZENIE Nr 400/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2016 roku

 w sprawie określenia zasad użytkowania i gospodarki paliwami płynnymi pojazdów Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustalam co następuje:

 §1

Pojazdami Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki są:

 1. Toyota Avensis o numerze rejestracyjnym DZA 99C6,
 2. Foton TB 504C o numerze rejestracyjnym DZA 1L81.

§2

 1. Upoważnionym do dysponowania pojazdem, o którym mowa w:
 2. 1 lit. a) jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
 3. 1 lit. b) jest Pan Radosław Myszogląd.
 4. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki może wyznaczyć inne osoby do dysponowania pojazdami, o których mowa w § 1.

§3

 1. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do:
 2. eksploatowania pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy;
 3. dbania o czystość użytkowanego pojazdu;
 4. przestrzegania obowiązujących norm zużycia paliwa;
 5. dokonywania codziennej obsługi technicznej pojazdu (przed pierwszym wyjazdem pojazdu), ze szczególnym uwzględnieniem kontroli oświetlenia, stanu i ciśnienia w ogumieniu, poziomu oleju w silniku, płynu w układzie chłodniczym, sprawności układu hamulcowego i kierowniczego;
 6. przestrzegania harmonogramu wykonywania badań technicznych określonych przepisami prawa, czynności obsługowych (przeglądów technicznych) wynikających z instrukcji obsługi samochodu oraz dbania o ważność polisy ubezpieczeniowej;
 7. w przypadku zauważenia awarii i usterek bezzwłoczne zgłaszanie ich Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju;
 8. w przypadku wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradzieży pojazdu, bądź elementów jego wyposażenia – niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki i organów Policji oraz zadbania o zgłoszenie w przewidzianym przepisami prawa terminie szkody do ubezpieczyciela;
 9. należytego przechowywania kluczy do pojazdu, a także dokumentów pojazdu.
 10. Użytkownikowi pojazdu zabrania się udostępniania pojazdu osobom nieupoważnionym.

§4

Korzystanie z pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. b), po godzinach pracy, w święta i dni wolne od pracy, może odbywać się w przypadkach wykonywania zleconych obowiązków służbowych, w tym wynikających ze zdarzeń losowych, i wymaga akceptacji przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Korzystanie z pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. b), po godzinach pracy, w święta i dni wolne od pracy w celach nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, wymaga zgody Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§5

 1. Ewidencjonowanie przejazdów pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. b), prowadzone jest przez użytkownika pojazdu na ponumerowanych kartach drogowych, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Karty drogowe wydawane są użytkownikowi pojazdu codziennie przed pierwszym wyjazdem pojazdu lub na koniec dnia poprzedniego.
 3. Karta drogowa jest wydawana i wypełniana odrębnie na każdy dzień pracy pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W wyjątkowych sytuacjach (np. kilkudniowego wyjazdu) wydana karta drogowa wypełniana jest za czas trwania całego wyjazdu.
 5. Użytkownik pojazdu, przed otrzymaniem karty drogowej, ma obowiązek zdać wypełnioną kartę drogową z poprzedniego dnia.
 6. W przypadku wyjazdu pojazdu w dzień wolny od pracy, karta drogowa wydawana jest w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu.

§6

 1. Ustala się następujące normy zużycia paliwa:
 2. dla pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. a) – 7,5 l benzyny Pb 95 na 100 km.
 3. dla pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. b) – 3 l oleju napędowego na 1 mth;
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za przekroczenie norm zużycia paliwa.
 5. W uzasadnionych przypadkach (np. warunki atmosferyczne w okresie zimowym, wysokie temperatury w okresie letnim wymagające użycia klimatyzacji) – w granicach do 10% normy określonej w ust. 1 – przekroczenie normy zużycia paliwa uznaje się za powstałe nie z winy użytkownika.
 6. Fakt zwiększonego zużycia, o którym mowa w ust. 3, należy wskazać w dokumentach rozliczenia przebiegu pojazdu oraz zużycia paliwa.

§7

 1. Rozliczenie przebiegu oraz zużycia paliwa pojazdu, o którym mowa w § 1 lit. b), dokonywane jest w okresach miesięcznych na podstawie kart drogowych, o których mowa w § 5, oraz miesięcznych kart zużycia paliwa, których wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Rozliczenie przebiegu oraz zużycia paliwa pojazdu, o którym mowa w § 1 lit a), dokonywane jest w okresach miesięcznych na podstawie miesięcznych drogowych kart zużycia paliwa, których wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 3. Miesięczną kartę zużycia paliwa pojazdu:
 4. o którym mowa w § 1 lit. a) – wypełnia Pan Benedykt Wołoszczuk.
 5. o którym mowa w § 1 lit. b) – wypełnia użytkownik pojazdu.
 6. Osoby wskazane w ust. 3, niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, przedkładają miesięczną kartę zużycia paliwa pojazdów.
 7. Przy rozliczaniu zużycia paliwa stosuje się normy zużycia ustalone w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem § 6 ust. 3.
 8. Pojazd przekraczający ustaloną normę zużycia z powodu technicznej niesprawności powinien być natychmiast przywrócony do stanu technicznego zapewniającego zużycie paliwa w granicach ustalonych norm.
 9. W przypadkach awaryjnych, np. pęknięcia zbiornika lub przewodu paliwowego, wycieku z układu zasilania, należy ten fakt każdorazowo odnotować w dokumentach rozliczenia przebiegu samochodu służbowego oraz zużycia paliwa, oraz powiadomić Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 10. Fakt dokonania zakupu paliwa należy odnotować w dokumentach rozliczenia przebiegu pojazdu oraz zużycia paliwa.
 11. Osoby wskazane w ust. 3 są odpowiedzialne za prawidłowe dokonywanie zapisów dotyczących zakupu paliwa w dokumentach rozliczenia przebiegu pojazdu oraz zużycia paliwa.
 12. Rozliczenie z zakupionego paliwa oraz jego zużycia dokonuje się raz w miesiącu. Rozliczenie to polega na porównaniu ilości paliwa zakupionego oraz zużytego w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa, które pojazd powinien zużyć w tym okresie według ustalonej normy, w stosunku do ilości faktycznej przejechanych kilometrów oraz przepracowanych motogodzin.
 13. Ilość kilometrów przejechanych oraz przepracowanych motogodzin przez pojazd ustala się na podstawie sprawnie działającego licznika pojazdu.
 14. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest mniejsza od ilości, którą pojazd powinien zużyć w danym okresie, to różnica tych ilości stanowi oszczędność. Jeżeli ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą pojazd powinien zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie ponad normę, czyli przepał.
 15. Decyzję w sprawie sposobu rozliczenia przepału ponad normy wynikające z § 6 ust. 1 i ust. 3, po uwzględnieniu okoliczności ich wystąpienia, podejmuje Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 16. Oszczędności wynikające z rozliczenia paliwa nie będą wypłacane.
 17. O występujących przekroczeniach norm zużycia paliwa oraz niesprawnościach drogomierza należy niezwłocznie informować Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju.
 18. Zabrania się dokonywania zakupu paliwa poza zbiornik zamontowany w pojeździe oraz posiadania i przewożenia jakichkolwiek naczyń przeznaczonych na paliwo.
 19. Sposób sporządzania i zatwierdzania dowodów księgowych związanych z rozliczeniem paliwa reguluje pkt 7 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz § 30 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

§8

Traci moc zarządzenie Nr 400/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad użytkowania i gospodarki paliwami płynnymi pojazdów Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 400- gospodarka paliwem - załącznik nr 1
ZARZĄDZENIE Nr 400- gospodarka paliwem - załącznik nr 1 str 2
ZARZĄDZENIE Nr 400- gospodarka paliwem - załącznik nr 2
ZARZĄDZENIE Nr 400- gospodarka paliwem - załącznik nr 3

Metryczka:

Wytworzył: Anna Domagała
Data wytworzenia: 30.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 26.01.2017