ZARZĄDZENIE Nr 408/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 grudnia 2019 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2019, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie z:

– zmianami planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych;

– zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

 

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

Plan po zmianach

dochody          –   38 440 545,19

wydatki          –  41 700 621,19

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 408 - załącznik nr 1
ZARZĄDZENIE nr 408 - załącznik nr 2

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 19.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 30.12.2019