Zarządzenie nr 410/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie  powołania komisji ds. podsumowania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki.

 

W celu dokonania podsumowania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki zarządzam co następuje:

§1.

Powołuje się komisję ds. podsumowania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki w następującym składzie:

  1. Marcin Czerniec – Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  2. Piotr Aftarczuk – z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;
  3. Marta Hercuń – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  4. Piotr Placek – Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność conajmniej 3 jej członków.

§2.

Do zadań Komisji należeć będzie:

– zgromadzenie materiałów i dokumentacji ewidencyjnej i planistycznej niezbędnej do opracowania charakterystyki społeczno – ekonomicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i miejscowości Kamieniec Ząbkowicki;

– opracowanie dokumentacji z konsultacji społecznych przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki;

– sporządzenie protokołu końcowego z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectwach Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa  i Gospodarki Przestrzennej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Metryczka:

Wytworzył: Piotr Aftarczuk
Data wytworzenia: 19.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 30.12.2019