Zarządzenie nr 411/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351) i instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 216/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2011 roku, ustalam co następuje:

 §1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych wymienionych w § 3  w:

 1. Urzędzie Gminy,
 2. jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 3. świetlicach wiejskich i środowiskowych,
 4. pozostałych miejscach, w których znajdują się składniki majątkowe,

przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 1. Anna Podgórna                                 – Przewodniczący
 2. Marta Hercuń                                    – Członek
 3. Benedykt Wołoszczuk                      – Członek

według stanu na dzień 31.12.2019 r.

 §2

Powołuje się następujące zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury w:

 1. Urzędzie Gminy
 1. druki ścisłego zarachowania, zespół w składzie:
 • Jacek Rozumek
 • Karolina Kucharzyszyn
  1. paliwo, opał, materiały i zapasy, zespół w składzie:
 • Piotr Placek
 • Michalik Klaudia

 

 1. świetlice wiejskie i środowiskowe – opał, materiały i zapasy, zespół w składzie:
 • Adam Zinkiewicz
 • Piotr Aftarczuk

 

 1. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej –  opał, paliwo, materiały i zapasy, zespół w składzie:
 • Sylwia Słoma
 • Grzegorz Urbaś

§3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 1. druki ścisłego zarachowania,
 2. paliwo i opał,
 3. materiały i zapasy,
 4. należności i zobowiązania,
 5. grunty,
 6. długoterminowe aktywa finansowe (udziały),
 7. fundusze,
 8. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

§4

 1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt.1 – 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
 2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 4 należy przeprowadzić w formie potwierdzenia sald z kontrahentami oraz w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w przypadku należności i zobowiązań, których stanu nie można było ustalić w drodze potwierdzenia sald z kontrahentami.
 3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 5 – 7 należy przeprowadzić w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
 4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 8 należy przeprowadzić w drodze otrzymania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów.

 §5

 Arkusze spisowe pobierze przewodniczący zespołu spisowego w Referacie Finansów w terminie do dnia 31.12.2019r.

 §6

 1. Zobowiązuję członków komisji i zespołów spisowych do:

a/ przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

b/ przestrzegania ogólnie obowiązujący przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr 216/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

 1. Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

a/ przekazania kompletnych i zweryfikowanych arkuszy spisowych do Referatu Finansów w terminie 5 dni po zakończeniu spisu,

b/ przekazania sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ewentualnego protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w terminie do 15.03.2020 r.

 §7

 Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 §8

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji i Skarbnikowi Gminy.

 §9

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Otrzymują do wykonania:

 

……………………………………….…….

……………………………………………..

………………………………………..……

(data i podpis komisji)

 

Otrzymują do wiadomości:

Skarbnik Gminy

Komendant Gminnych OSP


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Szczucka
Data wytworzenia: 19.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 30.12.2019