Zarządzenie nr 413/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie  powołania komisji odbioru robót zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie”.

W celu przeprowadzenia odbioru robót w ramach ww. zadania zarządzam co następuje:

 §1.

Powołuje się Komisję w następującym składzie:

  1. Piotr Aftarczuk – przewodniczący komisji;
  2. Grzegorz Wichrowicz – członek komisji;
  3. Marian Ziemczonek – członek komisji.

Do udziału w odbiorze zostaje zaproszeny przedstawiciel Starosty Ząbkowickiego.

 §2.

Rozpoczęcie odbioru robót przedmiotowego zadania ustala się na dzień 30.12.2019 r.

 §3.

Do zadań Komisji należeć będzie:

– dokonanie odbioru robót przedmiotowego zadania przez sprawdzenie ich zgodności  z zawartą umową i dokumentacją techniczną,

– sporządzenie protokołu odbioru zadania.

 §4.

Zobowiązuje się Wykonawcę robót do przedłożenia Komisji dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.

 §5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Piotr Aftarczuk
Data wytworzenia: 30.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.01.2020