ZARZĄDZENIE NR 415/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 31 grudnia 2019 roku

 w sprawie odwołania dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 W związku z złożonym wypowiedzeniem przez dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, odwołuję z dniem 31.12.2019 r. Panią Magdalenę Nowak z funkcji dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Szczucka
Data wytworzenia: 31.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.01.2020