ZARZĄDZENIE Nr 416/2019

Wójta Gminy  Kamieniec  Ząbkowicki

z dnia 31 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 8  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§1

Powierza się Panu Ryszardowi Kleniuk pełnienie obowiązków dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim do czasu powołania dyrektora.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r.


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Szczucka
Data wytworzenia: 31.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.01.2020