ZARZĄDZENIE NR 55/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz        w wykonaniu § 5 ust. 2 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na nabycie na własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Pani Heleny Nowak, położonej w obrębie Starczów nr 109 w granicach działki nr 181/2 o pow. 0.2642 ha, dla której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej nr KW SW1Z/00022340/6.

§2

Nieruchomość, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nabywa się nieodpłatnie na własność Gminy.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 22.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.03.2018


Poprzednie wersje: