ZARZĄDZENIE Nr  57/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie:   zatwierdzenia Aneksu nr 3 z dnia 08.03.2018 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 146/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia       24 maja 2017 roku, obowiązującego na rok szkolny 2017/2018.
Na podstawie § 17 ust. 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca  2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli    (Dz. U. z 2017 r.  poz. 649 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam Aneks nr 3 z dnia 08.03.2018 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 146/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 maja 2017 roku, obowiązującego na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2w Kamieńcu Ząbkowickim.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 23.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 16.04.2018


Poprzednie wersje: