ZARZĄDZENIE nr 61/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 29 marca 2018 roku

 w sprawie zmiany planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – ustalam co następuje:

§1

Na podstawie uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr L/302/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zmienia się plan wykonywania budżetu gminy na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Uaktualnia się plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018 w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr L/302/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Załączniki:

2018 03 31 zarządzenie 61 zmiana planu zał 1
2018 03 31 zarządzenie 61 zmiana planu zał 2

Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 29.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 16.04.2018


Poprzednie wersje: