Zarządzenie nr 79/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.), zarządzam co następuje:

 §1

 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
 • Ryszard Bierut – przewodniczący Komisji
 • Bogusława Tokarz – zastępca przewodniczącego Komisji
 • Elżbieta Kokoszka – członek Komisji
 • Jan Włoch – członek Komisji
 • Zdzisław Kril – członek Komisji
 1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach w składzie nie mniejszym jak trzyosobowym.
 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub z-cę przewodniczącego
  (w  przypadku  nieobecności  przewodniczącego)  w  uzgodnieniu  z  pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy.

§2

Do zdań Komisji należeć będzie:

 • Ocena warunków mieszkaniowych i bytowych wnioskodawców.
 • Przeprowadzanie wizji w lokalu mieszkalnym u osób ubiegających się
  o przydział lokalu z zasobu Gminy.
 • Opracowanie projektu listy przydziału lokali mieszkalnych i pomieszczeń zastępczych.
 • Ujmowanie na listy przydziału osób spełniających warunki przydziału lokali.

§3

Komisja realizuje swoje zadania na posiedzeniach, które będą odbywać się w zależności od potrzeb.

§4

Obsługę techniczną Komisji zabezpiecza Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Traci  moc zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 09 marca 2016 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 27.04.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.05.2018


Poprzednie wersje: