ZARZĄDZENIE Nr 80/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 kwietnia 2018 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dz. 854 w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan po zmianach

dochody          –   36 668 748,92

wydatki          –   41 862 166,92

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 30.04.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.05.2018


Poprzednie wersje: