ZARZĄDZENIE Nr 82/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 4 maja 2018 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2017 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. a – e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 82- załącznik nr 1 Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2017 rok

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 04.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.05.2018


Poprzednie wersje: