ZARZĄDZENIE  NR  83/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 4 maja 2018 roku

 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza co następuje:

§1

 Przekazuje się Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki sprawozdanie finansowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2017, składające  się z:

  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przekazuje Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przekazywane sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

  • bilansu z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  • łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Powyższe dokumenty dotyczą okresu sprawozdawczego roku 2017 i zostały sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki prezentuje podstawowe parametry ekonomiczne charakteryzujące budżet Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stan 7 948 266,57 zł, na którą składają się takie elementy jak wartość środków pieniężnych, należności i rozliczeń, zobowiązań oraz cząstkowych wyników finansowych, kształtujących ogólny wynik finansowy Gminy. Dla przykładu, na dzień 31.12.2017 r. stan środków pieniężnych wynosił 7 800 737,06 zł, zobowiązania finansowe 10 869 968,09 zł, wynik wykonania budżetu – 2 488 825,56 zł (deficyt), stan skumulowanego wyniku budżetu – 1 359 611,96 zł.

 

Bilans zawarty w punkcie 2 prezentuje odpowiednio sytuację finansowo-majątkową wszystkich jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki łącznie. Bilans prezentuje takie kategorie ekonomiczne jak majątek (na który składają się aktywa trwałe i obrotowe, z dalszym ich podziałem na bardziej szczegółowe pozycje bilansowe, określające m.in. środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, udziały, zapasy, należności, środki pieniężne) oraz źródła jego pokrycia (fundusze własne, w tym wyniki finansowe tworzące fundusze, fundusze celowe, zobowiązania). Suma bilansowa na dzień 31.12.2017 r. wynosi 62 777 859,55 zł. Rachunek zysków i strat prezentuje zbiorczo wynik finansowy wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki – na dzień 31.12.2017 r. zysk netto wynosi 1 596 713,25 zł. Sprawozdanie powyższe wskazuje jednocześnie podział wyniku finansowego na poszczególne obszary działalności jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tj. na wynik w obszarze podstawowym (wynik na sprzedaży), operacyjnym, finansowym oraz wyniki zdarzeń nadzwyczajnych. Zestawienie zmian w funduszu jednostki prezentuje łączny fundusz podstawowy wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy, wraz ze wskazaniem pozycji zwiększających oraz zmniejszających ten fundusz na przestrzeni roku sprawozdawczego. Fundusz jednostek na dzień 31.12.2017 r. wynosi łącznie 58 596 372,42 zł.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 83 - załącznik nr 1
ZARZĄDZENIE nr 83 - załącznik nr 2
ZARZĄDZENIE nr 83 - załącznik nr 3
ZARZĄDZENIE nr 83 - załącznik nr 4

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 04.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.05.2018


Poprzednie wersje: