ZARZĄDZENIE Nr 84/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 z dnia 04 maja 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim.

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 487 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim w następującym składzie

  1. Przewodnicząca Komisji                   Bernadeta Chodasewicz
  2. Sekretarz Komisji                              Agnieszka Rogowska-Koprzak
  3. Członek Komisji                                Helena Staśkiewicz – Dobrowolska
  4. Członek Komisji                                Dominik Krekora
  5. Członek Komisji                                Ewa Kominowska
  6. Członek Komisji                                Bogusława Jędrzejewska
  7. Członek Komisji                                Jarosław Węglarz
  8. Członek Komisji                                Jan Włoch
  9. Członek Komisji                                Maciej Szostak
  10. Członek Komisji                                Zdzisław Kril

§2

Zakres działania komisji, o której mowa w § 1 zarządzenia, określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 §4

 Traci moc zarządzenie nr 300/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wraz ze zmianami.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogowska-Koprzak
Data wytworzenia: 04.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.05.2018


Poprzednie wersje: