ZARZĄDZENIE Nr 85/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 7 maja 2018 roku

 

 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 poz. 109) – ustalam co następuje:

§1

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki przekazują do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki sprawozdania budżetowe, określone przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 poz. 109), w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 2.

§2

Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, przekazywane są również, przez kierowników jednostek organizacyjnych, w formie elektronicznej, zapisanej w postaci plików xml, na elektronicznych nośnikach danych.

§3

Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej winny być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach w formie pisemnej.

§4

Traci  moc Zarządzenie Nr 207/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, każda jednostka winna posiadać dokumentację opisującą przyjętą przez nią politykę rachunkowości. Obowiązujące przepisy prawa wyznaczają jednocześnie standardy prawne kształtujące dokumentację obowiązującą w danej jednostce. Niniejsze zarządzenie określa formę przekazywania przez jednostki podległe Gminie Kamieniec Ząbkowicki sprawozdań budżetowych, których obowiązek sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 poz. 109).


Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 07.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.05.2018


Poprzednie wersje: