ZARZĄDZENIE  NR  85/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

 

 w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego Urzędu Gminy.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 85 - sprawozdania finansowe Urzędu

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 30.04.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 13.05.2019


Poprzednie wersje: