ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Planowania i Rozwoju, Referent w Referacie Planowania i Rozwoju Ewa Nowak, tel. 74 816 20 33.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy załączyć:

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

– pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

– decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Opłaty:

Wnoszone są na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem
w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata dotycząca przedsiębiorców rozpoczynających działalność związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych wynosi rocznie:

– 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

– 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

– 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata dotycząca przedsiębiorców kontynuujących działalność związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi się opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi się opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi się opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego ( 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe):

– 43,75 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

– 43,75 zł – powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (bez piwa)

– 175 zł – powyżej 18 % alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek bankowy – Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie, Oddział Kamieniec Ząbkowicki, Nr 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001.

Termin załatwienia sprawy:

– 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286),

– Uchwała Nr IV/13/03 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

DRUKI DO POBRANIA:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć.
  4. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Załączniki:

oświadczenie za rok poprzedni - bip
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - bip
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - bip
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych catering - bip
wniosek o wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych - bip

Metryczka:

Wytworzył: Ewa Nowak
Data wytworzenia: 19.01.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.02.2016


Poprzednie wersje: