Zarządzenie  Nr 312/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na 2019 rok objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr III/29/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Narkomanii na  2019 rok zarządzam co następuje:

§1

 Zatwierdza się preliminarz wydatków na 2019 r. objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2019 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2019 r.

 

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 312/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.

 

L.p

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

1 2 3
 

I

 

Dochody
w tym dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

120 000,00

120 000,00   

II Wydatki

w tym:

a) przeciwdziałanie narkomanii

243 500,00

 

10 000,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
2. Zakup usług pozostałych 5 500,00
 

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 233 500,00

1. Wynagrodzenia bezosobowe

 

120 000,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne

– dot. pkt 1

15 000,00
3. Składki na fundusz pracy

– dot. pkt 1

2 100,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności

 

27 000,00
5.

 

Zakup energii

 

40 000,00
6. Zakup usług remontowych

 

5 000,00
7. Zakup usług pozostałych 20 000,00
8.

 

Pozostałe wydatki 4 400,00
  OGÓŁEM : 243 500,00

 


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogowska-Koprzak
Data wytworzenia: 31.12.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 16.01.2019