Zrządzenie  Nr 376/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na 2018 rok objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVI/284/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r.

zarządzam co następuje:

§1

 Zatwierdza się preliminarz wydatków na 2018 r. objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2018 r.

 

 

Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 376/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.

 

L.p

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

1 2 3
 

I

 

Dochody
w tym dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

121 000,00

121 000,00   

II Wydatki

w tym:

a) przeciwdziałanie narkomanii

244 000,00

 

10 000,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
2. Zakup usług pozostałych 5 500,00
   

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 234 000,00

1. Wynagrodzenia bezosobowe

 

98 000,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne

– dot. pkt 2

11 000,00
3. Składki na fundusz pracy

– dot. pkt 1

1 500,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia

 

30 000,00
5.

 

środki żywności 4 500,00
6. Zakup energii

 

35 000,00
7. Zakup usług remontowych

 

20 000,00
8.

 

Zakup usług pozostałych 30 000,00
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

2 500,00
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

              1 000,00
11. Różne opłaty i składki

 

500,00
  OGÓŁEM : 244 000,00

 

     

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogowska-Koprzak
Data wytworzenia: 29.12.2017
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 18.01.2018