O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Na podstawie przepisu art. 37 ust. 4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2204 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

            na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej  w granicach działki 679/46 o łącznej powierzchni  1,8529  ha, Numer  Księgi Wieczystej –SWIZ00069626/6 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym hali sportowej , część przeznaczona do dzierżawy o powierzchni  415 m². na potrzeby prowadzenia działalności zdrowotno-rehabilitacyjnej co najmniej w postaci:  gabinetów fizjoterapii, masażu i rehabilitacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi -jako ,,Gminne Centrum Rehabilitacji’’.

Okres obowiązywania umowy dzierżawy:

Czas nieokreślony.

Obciążenia nieruchomości:

Podmiot przetargu jest wolny od zobowiązań i obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne.

Prowadzenie rehabilitacji medycznej, poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej.

Obowiązki dzierżawcy:

– W dzierżawionej części nieruchomości  dzierżawca prowadzić będzie wyłącznie działalność związaną    z świadczeniem usług zdrowotno-rehabilitacyjnych. Działalność, dzierżawca prowadzi na własny rachunek i własne ryzyko.

– Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje
dla swoich potrzeb przedmiot dzierżawy oraz wyposaży go w sprzęt, urządzenia do podjęcia i prowadzenia działalności w sposób zapewniający odpowiedni standard świadczonych usług.

–  Dzierżawca  przed rozpoczęciem działalności  na koszt własny uzyska wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub opinie niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie.

– Dzierżawca  ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy i inne powierzchnie, stan estetyczny, sanitarny oraz utrzymanie czystości. Dzierżawca odpowiada za utrzymanie ładu                  i porządku w  jego bezpośrednim otoczeniu.

– Dzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności  w zakresie     odpowiedzialności cywilnej.

Dzierżawca (oprócz opłaty czynszu) zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, w tym w szczególności: energii elektrycznej, dostawy wody zimnej  i ciepłej, centralnego ogrzewania  oraz odprowadzanie ścieków do dnia przekazania przedmiotu dzierżawy.

Cena wywoławcza:

Roczny  czynsz dzierżawny – 1,00 zł za 1  m² + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wysokość wadium:

Wadium wynosi 100,00 złotych  płatne w terminie do 17 czerwca 2019 roku.

Zainteresowanych niniejszym przetargiem zapraszamy do składania pisemnych ofert
w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. 15:30 z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu  wykonywania  świadczeń medycznych”.

Oferta winna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie zawierającej adnotację
o następującej treści: ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2019r.godzina 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sala nr 13.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest przedsiębiorcą.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego, nie mniej jednak niż 1,00 zł za 1 m² netto rocznie.
 • Dowód wpłacenia wadium.
 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowej i zaświadczenie z ZUS lub KRUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Oświadczenie o akceptacji ramowego projektu umowy dzierżawy,
 • Oświadczenie o braku zadłużenia wobec Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz jednostek podległych Gminie Kamieniec Ząbkowicki.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione ni wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składani ofert.
 • Plan i termin zagospodarowania przedmiotu przetargu.
 • Opis planowanych inwestycji poprawiających infrastrukturę obiektu wraz ze wskazaniem ich wartości w poszczególnych latach kalendarzowych.

Szczegółowe warunki przetargu oraz sposób ich oceny:

 1. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy

numer: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 BS oddział Kamieniec Ząbkowicki

najpóźniej do dnia. 17 czerwca 2019r.

 1. Oferta winna być czytelna i nie zawierać skreśleń.
 2. Oferta winna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie zawierającej adnotację
  o treści:,, Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert ”.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019r. o godzinie 10:00.
 4. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:
 5. a) wysokość czynszu dzierżawnego – trzy punkty za każdą dodatkową złotówkę od 1  m ² ponad cenę wywoławczą ,
 6. b) plan zagospodarowania przedmiotu dzierżawy i ilości świadczonych usług – 10 punktów.

                        Przetarg wygrywa oferent, który uzyska największą ilość punktów.

 1. Wadium wpłacone przez osobę lub firmę, która wygra przetarg zostaje zaliczona na poczet czynszu.
 2. Podmiotom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po terminie przetargu.
 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 4. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki może odwołać przetarg bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłaszania o przetargu.
 5. Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy po wybraniu oferty – przypadek wadium na rzecz organizatora przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 lub Tel. 74 8162 – 029/016.