Jacek Rozumek

Skarbnik Gminy

tel. 748162023
e-mail: skarbnik@kamzab.pl